Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  AGENDA Evidence obyvatel AGENDA Matrika AGENDA Mzdová a personální, ISP AGENDA Účetnictví, daňová přiznání AGENDA inventarizace AGENDA statistické výkazy AGENDA veřejné zakázky, výběrová řízení AGENDA správní řízení AGENDA žádosti a stížnosti, dle zák.106/1999 AGENDA zápisy zastupitelstva a jejich zveřejnění AGENDA zápisy výborů AGENDA vidimace, legalizace AGENDA evidence poplatků za psy, KO, hřbitovní místo AGENDA nájmu bytového a nebytového hospodářství AGENDA kronika AGENDA vítání občánků, jubilea, seznam dětí do 1. třídy AGENDA volby AGENDA pozemky AGENDA Korespondence  AGENDA Smlouvy AGENDA informační AGENDA povodňový plán AGENDA seznam členů zásahové jednotky, kontakty na představitele spolků AGENDA knihovna AGENDA přidělení čísla popisného
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování vedení evidence obyvatel vedení matriky výkon mzdové agendy vedení účetnictví inventarizace statistické výkazy výběrové řízení správní řízení, matrika žádosti, stížnosti dle zák. 106/1999 zápisy zastupitelstva obce zápisy kontrolního a finančního výboru vidimace, legalizace evidence poplatků evidence nájemného kronika obce organizace akce "vítání občánků", písemná gratulace jubilantům, zápis do první třídy ZŠ konání voleb hospodaření s majetkem obce vyřízení korespondence obchodní smlouvy,darovací smlouvy informace poskytované soudům, notářům, policii povodňový plán kontakty na členy zásahové jednotky a členy spolků evidence čtenářů knihovny přidělení č.p.
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce osoba, které se týká matriční událost zaměstnanci obce, členové volební komise, fyzické osoby s platebním stykem s OÚ/obcí zaměstnanci, zastupitelstvo osoby, kterých se týkají matriční události, zaměstnanci obce podnikající osoby, firmy občané obce, osoby, kterých se týká matriční událost občané obce, majitelé nemovitostí, občané ČR občané obce, fyzické a právnické osoby, zastupitelstvo, občané ČR občané obce, fyzické a právnické osoby, zastupitelstvo občané občané obce, majitelé nemovitostí pronajímatelé obecních bytů a nebytových prostor občané obce občané obce voliči na stálém seznamu , voliči na zvláštním seznamu občané, organizace, firmy, spolky… Korespondenti Fyziké osoby se smluvním vztahem s OÚ/obcí Současní a bývalí občané vlastníci objektů představitelé spolků, členi zásahové jednotky čtenáři knihovny majitel nemovitosti
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, počet dětí jmenné, adresné, rodné číslo, datum a místo narození, číslo účtu jmenné, adresné, číslo účtu jmenné jmenné, adresné, datum narození, úmrtí, sňatku, počet sňatků jmenné, adresné, IČO, DIČ, číslo účtu jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné, IČO, DIČ jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné jmenné jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo jmenné, adresné, telefonní číslo jmenné, telefonní číslo, e-mailová adresa jmenné, adresné jmenné, adresné, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci oú určení zaměstnanci oú určený zaměstnanec oú, zdravotní pojišťovny, OSSZ určený zaměstnanec oú určení zaměstnanci oú určení zaměstnanci oú zastupitelstvo obce určení zaměstnanci oú určení zaměstnanci oú určený zaměstnanec oú určený zastupitel určení zaměstnanci oú určený zaměstnanec oú určený zaměstnanec oú určený zaměstnanec oú určení zaměstnanci oú určení zaměstnanci oú určení zaměstnanci oú určení zastupitelé a zaměstnanci oú určení zastupitelé  určený zastupitel a zaměstnanci obce určený zastupitel určení zastupitelé určený zaměstnanec určený zaměstnanec
Doba uchování osobních údajů 75 let 100 let (narození), 80 let (úmrtí a sňatek) 30 let 10 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 10 let 10 let 5 let 5 let 5 let navždy navždy 5 let navždy 5 - 10 let minimálně po dobu platnosti 5 let navždy po dobu platnosti po dobu členství navždy
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE ne NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c b e e c c c b c e f c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   §3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §14-§41 zák. č. 301/2001 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce §38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§18a,b,c,d zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí §36a zákona č. 128/2000 Sb., zákon č. 561/2004 Sb., šklský zákon, §4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky zákon č. 128/2000 Sb., o obcch zřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Není třeba vyplnit buňku. §7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zákon č. 128/2000 Sb., o obcch §4 zák. č. 257/2001 Sb.,
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
§31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný NE zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE